Define Dashavtar hasta. Write slokams of Matysa, Kurma, Rama, Krishna & Kalki.

Q. Define Dashavtar hasta. Write slokams of Matysa, Kurma, Rama, Krishna & Kalki.

Ans: Dashavtar hasta are the gesture that depict the 10 incarnations of Lord Vishnu. They are Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vaman, Parshuram, Sri Rama, Balram, Krishna ans Kalki as per Abhinaya Darpan.

1. Matsya Avatar
Matsya hastam darshayitya tata skandhasamau karau, dhrittau matsyavatarasaya hasta ityabhidiyate.

2. Kurma Avatar
Kurmahastam darshayitva tata skandhasamau karau, Drittau kurmavatarasya hasta ityabhidiyate

3. Rama Avatar
Kapitho dakshina haste vame tu shikhara karah, Urdhvam dhrito Ramachandra hasta ityuchate budhaih

4. Krishna Avatar
Mrigashirshe tu hastabhayam anynoyabhimukhe krite, Asyopakanthe Krishnasya hasta ityuchate budhaih

5. Kalki Avatar
Patako dakshina vame tripatakah karo dhritah, Kalkya khyasya vatarsya hasta ityabhidiyate.

Leave a Comment